Krone Cool Liner Pharma

Cool Liner Pharma

Den tyska läkemedelslagen anger vilka krav som gäller för lagring och transport av läkemedel eller farmaceutiska ämnen: I § 7 finns följande passus: ”Utgångsämnen, mellan- och slutprodukter samt återställningsmallar måste lagras så att deras kvalitet inte påverkas negativt och så att förväxlingar kan undvikas. Kritiska parametrar för lagringen och transporten måste kontrolleras och registreras för att bekräfta överensstämmelsen med kraven. […] Förrådsbehållarna och transportbehållarna inom företaget måste vara så beskaffade att innehållets kvaliteten inte påverkas negativt.“

Dessa krav som definieras i lagstiftningen uppfylls föredömligt av Cool Liner Pharma. Detta intygas av certifikat från Pharmaserv GmbH & Co. KG samt European Institute for Pharma Logistics GmbH. Pharmaserv certifierar KRONE-fordon på produktionsanläggningen i Lübtheen. Under ett funktionstest som varar i flera dagar provas Cool Liner som är utrustad med KRONE Telematics under mycket hårda förhållanden. I fordonets påbyggnad placeras därför många olika dataloggare på definierade platser för att säkerställa en oavbruten övervakning av temperaturdata och tack vare detta kunna intyga en homogen temperaturfördelning i påbyggnaden. Dessutom görs en permanent, extern övervakning och kontroll via KRONEs Telematics-Portal. Resultatet: De värden som krävs av läkemedelsindustrin, t.ex. ett gott isolationsvärde i påbyggnaden, en homogen temperaturfördelning samt särskilda hygieniska krav vid materialvalet och under bearbetningen av materialet följs utan invändningar.

Dessutom kan KRONE även visa upp EIPL-certifikatet för Cool Liner. Detta intyg utfärdas av European Institute for Pharma Logistics GmbH som har specialiserat sig på kunskapsförmedling och tjänster på gränssnittet mellan läkemedel och logistik. KRONE erbjuder Cool Liner med läkemedelscertifikat i diverse olika utrustningsvarianter. Kylskåp kan monteras både med mono- och med multitemputrustning. Modellen Carrier Vector 1950 T samt Thermon King SLXe 400 och SLXe Spectrum (som tillval även med motsvarande extra förångare) finns.

En titt på fördelarna

  • Arbetsinsatsen för IQ (installationskvalificering) och OQ (funktionskvalificering) utgår (krävs i praktiken för varje fordon).
  • Säkerhet när det gäller trailerns lämplighet för läkemedel.
  • Tids- och kostnadsbesparing.
  • Vid behov stöd vid PQ (effektkvalificering).

Ytterligare egenskaper

Har du frågor?

Använd kontaktformuläret Till kontaktformulär
Du kan även söka efter en kontaktperson i din närhet

DATABLAD

Information om datablad hittar du här: